Show the

1.
 South-East European Parallel Corpus    
Number of downloads 0 Number of views 174
 • Albanian
 • Bosnian
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • Greek
 • Macedonian
 • Romanian
 • Serbian
 • Turkish
3.
 Croatian WordNet v1.0    
Number of downloads 450 Number of views 593
 • Croatian
4.
 Croatian n-grams    
Number of downloads 52 Number of views 473
 • Croatian
5.
 Croatian Valency Lexicon    
Number of downloads 53 Number of views 219
 • Croatian